Ilustračná foto - personál

URGENT

Ak potrebujete urgentné ošetrenie, môžete sa obrátiť na dve naše urgentné pracoviská. Jedno sa nachádza na Rastislavovej 43, druhé na Triede SNP 1.

Úlohou urgentného pracoviska je primárny kontakt s pacientmi, u ktorých došlo k náhlej zmene zdravotného stavu alebo k jeho zhoršeniu. Cieľom poskytnutia neodkladnej starostlivosti nie je určenie definitívnej diagnózy, ale vylúčenie život ohrozujúceho stavu, prípadne stabilizácia stavu pacienta.

Hláste sa na recepcii urgentného príjmu
Na recepcii pacienta zaregistruje kvalifikovaná sestra a odošle na triážne miesto, kde triážny pracovník zistí základné informácie o zdravotnom stave pacienta a zatriedi ho do skupiny podľa naliehavosti ošetrenia. Prosím berte ohľad na to, že pacienti sú ošetrovaní podľa stupňa závažnosti a  dynamiky vývoja zmeny zdravotného stavu.

SYSTÉM TRIEDENIA PACIENTOV – TRIÁŽ
Triáž stanovuje prioritu vyšetrenia pacienta na základe závažnosti jeho stavu, nameraných hodnôt fyziologických funkcií a údajov získaných od pacienta. Poradie pacientov teda neurčuje čas príchodu na ošetrenie. Pacienti zaradení do kategórie neurgentný stav (non-urgent), môžu byť presmerovaní do inej špecializovanej ambulancie.

Zamestnanci urgentného príjmu odborne spolupracujú s ostatnými klinikami a oddeleniami nemocnice, inými zdravotníckymi zariadeniami, poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby a Operačným strediskom Záchrannej zdravotnej služby. Urgentné pracoviská fungujú nepretržite 24 hodín denne.

Poplatky za urgentné ošetrenie

Pacient platí 10€ v prípade úrazu vzniknutého po požití alkoholu a iných omamných a psychotropných látok a v prípade neopodstatneného ošetrenia.

Pacient uhrádza 2€ za ošetrenie v prípade, ak sa preukáže odporúčacou ambulantnou správou, vystavenou v ten istý deň na ambulancii lekárskej služby prvej pomoci (LSPP).

Pacient neplatí za ošetrenie bezprostredne po úraze, v prípade hospitalizácie na oddelení a v prípade ak je pacientovi poskytovaná zdravotná starostlivosť dlhšie ako dve hodiny, kde sa však nezapočítava čas čakania.

VO VŠETKÝCH AREÁLOCH NEMOCNICE PLATÍ PRÍSNY ZÁKAZ FAJČENIA!