Ilustračná foto - personál

Lekárska knižnica

Lekárska knižnica /LK/ Univerzitnej nemocnice L.Pasteura Košice je špeciálna odborná knižnica, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby v súlade so zákonom o knižniciach a Knižničným poriadkom a jeho prílohami. Svojou činnosťou slúži najmä zamestnancom UNLP a v rámci možností aj ďalším subjektom.

Knižnično- informačné služby

Knižnično-informačné služby sa poskytujú v priestoroch LK,alebo prostredníctvom internetu.

Lekárska knižnica poskytuje nasledujúce služby:

a) Základné:

– absenčné požičiavanie dokumentov /mimo LK/
– prezenčné požičiavanie dokumentov /v LK/
– prolongácie
– rezervácie literatúry
– ústne bibliografické a faktografické informácie

b) Špeciálne:

– medziknižničná výpožičná služba(MVS) a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS)
– bibliograficko- informačné a rešeršné služby
– prezeranie voľných internetových zdrojov v knižnici
– služby z elektronických informačných zdrojov,
– skenovacie a reprografické služby,
– propagačné služby (výstavy a pod.)

Lekárska knižnica poskytuje základné služby bezplatne a špeciálne služby sa poskytujú za úhradu, výšku ktorej ustanovuje aktuálny Cenník poplatkov za služby v Lekárskej knižnici.

Lekárska knižnica má vo fonde 15 899 knižničných jednotiek, kníh a viazaných časopisov.

KDE NÁS NÁJDETE

Rastislavova 43, 040 01 Košice

Pavilón XII. – prízemie, zadný vchod

KONTAKTY

Požičovňa: 055/615 3176

Študovňa: 055/615 3175

Email: lk@unlp.sk