COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je piatok 7. mája 2021. Sviatok má Monika zajtra má sviatok Ingrida .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow Pracoviská arrow Kliniky arrow KLINIKA ORL A CHIRURGIE HLAVY A KRKU, pracovisko Trieda SNP 1
KLINIKA ORL A CHIRURGIE HLAVY A KRKU, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

12 september 2006    


Klinika otorinolaryngológie a foniatrie LF UPJŠ zabezpečuje liečebno-preventívnu činnosť v celom rozsahu odboru otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku u detí a dospelých. Na klinike sú zriadené viaceré špecializované pododdelenia a ordinariáty – ordinariát pre otoneurológiu, onkológiu, audiológiu a endoskópiu. Klinika zachytila všetky rozvojové trendy odboru otorinolaryngológia. V súčasnosti na klinike prebiehajú
postgraduálne školenia v otoneurológii a v rekonštrukčnej chirurgii stredného ucha. Lekári z celého Slovenska a zo zahraničia  počas kratších alebo dlhších predatestačných pobytov získavajú na klinike veľmi cenné teoretické aj praktické vedomosti a skúsenosti. Klinika pravidelne organizuje výučbové kurzy disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha. V roku 1995 sa rozšírila paleta chirurgických výkonov na klinike o operácie štítnej žľazy. Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku  je zatiaľ jediným pracoviskom na Slovensku, kde sa vykonáva otoneurochirurgia a chirurgia leterálnej bázy lebky v celom rozsahu. Na klinike sa rieši komplexným spôsobom aj problematika nervus facialis a od r. 2008 sa začala vykonávať otologická implantológia a v roku 2010 sa definitívne v rámci kliniky zriadilo aj Centrum kochleárnej implantácie.

Dnes je klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku moderným, intenzívne sa rozvíjajúcim pracoviskom s veľkou perspektívou. Lôžková časť má 25 lôžok.

VEDENIE PRACOVISKA:  

Image
Prednosta: prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., MPH
tel. kontakt: 055/ 640 3736
e-mail: juraj.koval@upjs.sk

Zástupca prednostu: MUDr. Martin Šuchaň, PhD.
tel. kontakt: 055/ 640 3728, 055/640 3741
e-mail:
martin.suchan@upjs.sk

Image
Vedúca sestra: 
Mgr. Marta Rožeková
tel. kontakt: 055/ 640 3737
e-mail:
marta.rozekova@unlp.sk

Sekretariát: Eva Kissová
tel. kontakt: 055/ 640 3735
    mailto:orlkl.snp@fnlp.sk

A M B U L A N C I E:

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku – lôžkový monoblok, 9. poschodie:

Konziliárna ambulancia:
Objednávanie pacientov na vyšetrenie v pracovných dňoch: 13.00 – 14.30 hod.,
tel.č.: 055/ 640 3745

Ambulancia pre choroby ucha:
KOFO-poradňa: štvrtok, objednaní pacienti
Objednávanie pacientov v pracovných dňoch: 13.00 - 14.30 hod.
tel.č.: 055/ 640 3745

ORL ambulancia:
vyšetrenia objednaných pacientov s platným poukazom: od 7.00 do 12.00 hod.,
Objednávanie pacientov v pracovných dňoch:  13.00 –  14.30 hod.
tel.č.: 055/ 640 3745

Audiometria:
vyšetrenie sluchu
tel.č.: 055/ 640 3753

Ambulancia závratových stavov:
ENG vyšetrenie (vestibulológia, stabilometria):
Objednávanie pacientov v pracovných dňoch: 7.00 -12.00 hod.
tel.č.: 055/ 640 3728

Pohotovostná ambulancia
Len pre akútne stavy  v čase: 15.00 - 7.00 hod.
(krvácanie, dusenie, cudzie telesá v dýchacích cestách, komplikácie)

Image

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku – poliklinika 5. poschodie:

ORL ambulancia
vyšetrenie objednaných pacientov
pondelok:  9.00 – 14.30 hod.
utorok-piatok: 7.30 – 14.30 hod.

(Objednávanie pacientov v pracovných dňoch).
tel. č.: 055/ 640 3747

Ambulancia pre ochorenia nosa:
RHINO-poradňa: objednaní pacienti - streda :    8.00 – 12.00 hod.
Objednávanie pacientov v pracovných dňoch:  13.00 – 14.30 hod.
tel.č. 055/ 640 3747

Onkologická poradňa:
každý utorok:  8.00 – 12.00 hod.

Image

 Špecializované ORL vyšetrenia realizované v ambulanciách na poliklinike – 5. posch.:

BERA – vyšetrenie detí 
Screening BERA, VEMP, CSEMP, DOALE, TOALE, SLOVNÁ  AUDIOMETRIA,  SLOVNÁ  AUDIOMETRIA  VO  VOĽNOM  POLI:
Objednávanie pacientov v pracovných dňoch: 13.00 – 14.30 hod.
tel.č. 055/6 40 3730
- Na Špecializované ORL vyšetrenia sú pacienti objednávaní a vyšetrení s platným poukazom od svojho spádového ORL lekára, resp. obvodného lekára.
- ORL vyšetrenie detí do 15 rokov:
Detské ORL ambulancie, spádové ambulancie:   7.00 – 15.00 hod.
- BERA – vyšetrenie dospelých pacientov - 2. poschodie, funkčná diagnostika
Objednávanie pacientov v pracovných dňoch:  7.00 – 12.00 hod.                  

Image   

ZOZNAM LEKÁROV:

Prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., MPH – 055 640 3736, juraj.koval@upjs,sk
MUDr. Martin Šuchaň, PhD. – 055 640 3741, orlkl.snp@upjs.sk
MUDr. Silvia Krempaská, PhD., MPH – 055 640 3739, orlkl.snp@unlp.sk
MUDr. Darina Machánová – 055 640 3740, darina.machanova@unlp.sk
MUDr. Peter Gal – 055 640 3741, orlkl.snp@unlp.sk
MUDr. Ladislav Kaliarik, PhD. – 055 640 3731, orlkl.snp@unlp.sk
MUDr. Juraj Mudrák, CSc. – 055 615 2687
MUDr. Lucia Janečková – 055 640 3732,
orlkl.snp@unlp.sk
MUDr. Vladimír Želizňák – 055 640 3731, vladimir.zeliznak@unlp.sk
MUDr. Annamária Homolyová – 055 640 3740, orlkl.snp@unlp.sk
MUDr. Mária Lešková – 055 640 3732, orlkl.snp@unlp.sk

KONTAKTY:

Image

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV:

Návštevné hodiny:
pracovné dni:  15.00 – 17.00 hod.
sobota, nedeľa:  14.00 – 17.00 hod.
(Po dohode s vedúcim pracovníkom, resp. ošetrujúcim lekárom aj v inom čase)

Poskytovanie informácií:
- lekár     -  týkajúce sa zdravotného stavu pacienta
- sestra  -  týkajúce sa ošetrovateľskej starostlivosti

Čo si vziať do nemocnice:
- hygienické potreby
- zdravotnú kartu poistenca, občiansky preukaz
- pyžamo, domáci úbor

Čo nebrať do nemocnice:
- cennosti a väčší obnos peňazí

Image

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ:

 Od založenia kliniky sa vedeckovýskumná činnosť zameriavala na problém alergických stavov v otorinolaryngológii. Z tejto problematiky bola aj habilitačná práca prvého prednostu K otázke alergie vnútorného a stredného ucha. V tomto období sa venovala veľká pozornosť aj problému sklerómu. Klinika zaviedla systém depistáže a dispenzarizácie chorých  na skleróm, ktorý neskôr prevzali aj iné pracoviská na Slovensku. Dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti zhrnul prof.MUDr.Michal Šuster,DrSc.,
v monografii Skleróm, ktorá bola v roku 1952 odmenená Kurtvirtovou cenou. Prof. MUDr. Michal Šuster,DrSc., bol tiež autorom celoštátnej učebnice Otorinolaryngológia.

Neskôr, pod vedením doc.MUDr.Andreja Vladimíra,CSc. sa na otolaryngologickej klinike riešila veľmi rozsiahla výskumná úloha Porovnanie liečebných výsledkov karcinómov laryngu II.klinického štúdia, liečených rôznymi metódami, za súčasného sledovania zmien celulárnej a humorálnej obrany. Táto úloha sa riešila v rámci medzinárodnej spolupráce viacerých popredných otorinolaryngologických kliník, kliniky rádioterapie a  onkológie a  vedeckého laboratória chirurgickej kliniky. Bola úspešne obhájená a odmenená v roku 1985.

V osemdesiatych rokoch rozvíjal prof. MUDr.Michal Pichanič,DrSc. na klinike predovšetkým otologickú a otoneurologickú problematiku. Riešil štátnu výskumnú úlohu Chirurgická liečba nahluchlosti a diagnostika tumorov pontocerebelárneho uhla, ktorú obhájil dizertačnou prácou MUDr.Juraj Kovaľ,CSc. V tomto čase sa podstatne zlepšila diagnostika v oblasti otoneurológie. Rovnako sa položili základy pre neskoršiu otoneurochirurgickú činnosť. Svoje dlhoročné skúsenosti v otoneurológii zhrnul prof. MUDr.Michal Pichanič,DrSc., v monografii Klinická otoneurológia, ktorá bola publikovaná v roku 1992.

V rokoch 1990-1991 MUDr.Juraj Kovaľ,CSc., absolvoval dlhodobý študijný pobyt v zahraničí. Po návrate zaviedol v roku 1992 otoneurochirurgické liečebné postupy, translabyrintný  prístup pre exstirpáciu tumorov pontocerebelárneho uhla. Takto sa klinika otorinolaryngológie a foniatrie v Košiciach stala prvým pracoviskom v Českej a Slovenskej federatívnej republike, kde sa vykonávala otoneurochirurgia. Okrem toho sa zaviedli moderné chirurgické postupy v liečbe chronického stredoušného zápalu, ktoré boli podrobne publikované v monografii Chirurgická liečba chronického stredoušného zápalu. Komplexne sa rozpracovali diagnostické a liečebné postupy zamerané na problematiku nervus facialis, ktoré boli publikované v monografii Nervus facialis.  Na klinike  sa veľmi výrazne rozšírila a skvalitnila práca v oblasti otoneurológie, audiológie, otologickej implantológie a chirurgie bázy lebky.  V súčasnosti sa vedecký výskum na pracovisku orientuje predovšetkým v otológii, otoneurológii a otoneurochirurgii. V roku 2009 ukončil doktorandské štúdium MUDr. Milan Almaši, v roku 2012 MUDr. Silvia Krempaská, v roku 2014 MUDr. Ladislav Kaliarik a v roku 2016 MUDr. Martin Šuchaň.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

Otorinolaryngológia a foniatria sa vyučujú v zimnom semestri 5. ročníka všeobecného lekárstva   a   v   letnom    semestri    4. ročníka    stomatológie.     Výučba    prebieha v demonštračných miestnostiach, ktoré sú dobre vybavené audiovizuálnou technikou a  didaktickými    pomôckami,      na   operačných   sálach,    pri   lôžku     pacienta   a   na ambulanciách.

Z bohatej publikačnej činnosti treba vyzdvihnúť napísanie viacerých monografií, učebných textov a celoštátnej učebnice Otorinolaryngológia.

Pre skvalitnenie výučby otorinolaryngológie v anglickom jazyku doc.MUDr.Juraj Kovaľ,CSc., spolu s prof.MUDr.Andrejom Hajtmanom,CSc., z martinskej kliniky, napísali učebné texty Otorhinolaryngology.

Klinika je akreditovaným pracoviskom pre špecializačné štúdium v odbore otorinolaryngológia – garantom je Prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., MPH.

Image

HISTÓRIA KLINIKY:

V roku 1948 pri založení pobočky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Košiciach bola zriadená otologická klinika a rinolaryngologická klinika.
     
Vedením otologickej kliniky bol poverený doc.MUDr.Michal Sivák a vedením rinolaryngologickej kliniky MUDr.Michal Šuster. V roku 1950 obidve kliniky splynuli do otorinolaryngologickej kliniky, ktorej prednostom sa stal MUDr.Michal Šuster.

Tejto klinike boli pridelené priestory na prízemí 4. pavilónu dnešnej Univerzitnej nemocnice L.Pasteura, kde sa zriadila ambulantná časť, operačný trakt a posteľový priestor s  33 posteľami pre ženy a  deti. V suteréne tohto pavilónu bolo zriadené moderné inhalatórium. Časť prízemia na 5. pavilóne bola určená na hospitalizáciu mužských pacientov s 35 posteľami a suterén bol upravený pre foniatricko-logopedické pododdelenie kliniky. V  týchto priestoroch a  podmienkach pôsobila otorinolaryngologická klinika až do roku 1982, kedy sa rozdelila na dve časti. V pôvodných priestoroch dnešnej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura ostalo otorinolaryngologické oddelenie a klinika sa presťahovala do Fakultnej nemocnice na Tr. SNP č.1, kde pôsobí doteraz.

Prvý prednosta otorinolaryngologickej kliniky prof.MUDr.Michal Šuster, DrSc., sa habilitoval v roku 1949, za profesora bol menovaný v roku 1961 a titul doktora vied získal v roku 1962. V roku 1964 a 1965 zastával funkciu prorektora Univerzity P.J. Šafárika a v rokoch 1965-1968 dekana jej lekárskej fakulty. Počas jeho vedenia na klinike pôsobili traja asistenti – MUDr.Juraj Výrostek, MUDr.Andrej Vladimír,CSc. a MUDr. Juraj Kovaľ, senior. V roku 1952 sa MUDr.Juraj Výrostek stal vedúcim foniatricko-logopedického pododdelenia kliniky. MUDr.Andrej Vladimír,CSc., v roku 1961 obhájil svoju kandidátsku dizertačnú prácu, neskôr pracoval v Kórei a v Tunise,  odkiaľ sa v roku 1964 definitívne vrátil na kliniku. Keď sa MUDr.Juraj Kovaľ, senior stal zástupcom prednostu kliniky, na uvoľnené miesto asistenta nastúpil MUDr.Michal Pichanič. V roku 1971 sa stal zástupcom prednostu kliniky MUDr.Peter Gál.

Druhý prednosta otorinolaryngologickej kliniky doc.MUDr.Andrej Vladimír,CSc.,
sa habilitoval v roku 1973 a do funkcie prednostu bol ustanovený v roku 1975. Ako prednosta kliniky ju viedol až do roku 1990. V rokoch 1979-1989 bol prodekanom Lekárskej fakulty UPJŠ a krajským odborníkom pre odbor otorinolaryngológie.

Zástupkyňou prednostu kliniky od roku 1980, už v priestoroch Fakultnej nemocnice na Tr.SNPč.1, bola MUDr.Magdaléna Andrašovská. Doc.MUDr.Michal Pichanič,CSc., v roku 1985 obhájil doktorskú dizertačnú prácu a v roku 1987 bol menovaný za profesora. Na klinike ďalej pôsobili dvaja asistenti, ordinári a ostatní lekári štátnej zdravotnej správy. V roku 1988 asistenti kliniky MUDr.Juraj Mudrák,CSc. a MUDr.Juraj Kovaľ,CSc., junior obhájili svoje kandidátske dizertačné práce.

Tretí prednosta otorinolaryngologickej kliniky  prof.MUDr.Michal Pichanič,DrSc., bol ustanovený do funkcie v roku 1990. Kliniku viedol do roku 1996. V roku 1992 sa habilitoval MUDr.Juraj Kovaľ,CSc, ktorý bol v roku 2002 menovaný za profesora v odbore otorinolaryngológia. V roku 1996 MUDr.Michal Molčan,CSc., obhájil kandidátsku dizertačnú prácu. Prof.MUDr.Michal Pichanič,DrSc., bol prodekanom Lekárskej fakulty UPJŠ a v rokoch 1990-1991 jej dekanom. V roku 1991 sa stal zástupcom prednostu kliniky MUDr.Michal Molčan,CSc., v roku 1995 ho vystriedal MUDr.Juraj Mudrák,CSc.

Štvrtý prednosta kliniky otorinolaryngológie a  foniatrie Prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., bol ustanovený do funkcie v roku 1996 a kliniku vedie doteraz. Od roku 1994 bol zároveň prodekanom Lekárskej fakulty UPJŠ, od roku 2008 je prorektorom UPJŠ. Je členom Európskej akadémie pre otológiu a otoneurológiu. V rokoch 2008 – 2013 bola zástupcom prednostu kliniky MUDr.Darina Machánová. V roku 2013 došlo v UNLP k organizačným zmenám, bola zriadená funkcia primára, ktorý sa stal plne zodpovedným za liečebno-preventívnu činnosť. Do tejto funkcie bol menovaný Prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.
Prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc. v období od roku 2003 do roku 2008 zastával funkciu Krajského odborníka v odbore Otorinolaryngológia a v rokoch od 2008 do 2014 zastával funkciu Hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor Otorinolaryngológia.

Všetci doterajší vedúci pracovníci kliniky boli mimoriadne aktívni v činnosti odborných spoločností doma i v zahraničí.

 


Pracovisko: Tr. SNP 1  Monoblok 45  9. poschodie  časť B

 

 
Pridal: Ing. Štefan Uhrín    
Naposledy zmenené ( 01 marec 2019 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001