COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je piatok 7. mája 2021. Sviatok má Monika zajtra má sviatok Ingrida .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow Pracoviská arrow Kliniky arrow KLINIKA INFEKTOLÓGIE A CESTOVNEJ MEDICÍNY, pracovisko Rastislavova 43
KLINIKA INFEKTOLÓGIE A CESTOVNEJ MEDICÍNY, pracovisko Rastislavova 43 Formátovať pre tlač

29 marec 2006    

 

Počiatky Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ siahajú do roku 1945, keď pri internom oddelení začalo pracovať infekčné pododdelenie. Samostatné oddelenie vzniklo v roku 1949. V súčasnosti klinika disponuje 50 lôžkami a vzhľadom na charakter pracoviska poskytuje služby nielen v rámci univerzitnej nemocnice, ale aj v rámci celého Košického kraja.

ZAMERANIE A VÍZIA:

Okrem komplexnej ambulantnej a lôžkovej starostlivosti poskytovanej pacientom so širokou škálou infekčných ochorení pôsobia na klinike aj tri špecializované centrá:
-  Centrum pre liečbu chronických vírusových hepatitíd zamerané predovšetkým na liečbu chronických vírusových hepatitíd B a C
- Centrum pre dispenzarizáciu a liečbu HIV pozitívnych osôb, ktoré zabezpečuje dispenzarizáciu a špecializovanú liečbu HIV pozitívnych pacientov
- Centrum pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu poskytujúce služby cestovateľom ako aj cudzincom v zmysle prevencie a liečby importovaných nákaz

Súčasťou Kliniky infektológie a cestovnej medicíny je aj jednotka intenzívnej starostlivosti s dvoma lôžkami a izolačná jednotka úrovne BSL 3 s možnosťou izolácie dvoch pacientov s vysoko nebezpečnou nákazou.

Pracovisko ponúka svojim pacientom možnosť umiestnenia na nadštandardnej jednolôžkovej izbe za poplatok. Bližšie informácie poskytne sekretariát kliniky.

VEDENIE PRACOVISKA:

Prednosta: prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
tel. kontakt: 055/ 615 2200
mail: pavol.jarcuska@upjs.sk

Image
Zástupca prednostu: MUDr. Martin Novotný, PhD.
tel. kontakt: 055/ 615 2201
mail: martin.novotny@unlp.sk

Image
Vedúca sestra: PhDr. Jana Jacková, MPH
 tel. kontakt: 055/ 615 2203
mail: jana.jackova@unlp.sk

  infekcne@unlp.sk

 

TEL. KONTAKT:
Sekretariát: 055/ 615 2202
Fax: 055/ 615 2229 
ambulancia: 055/615 2206
JIS : 055/615 2214
lôžko 2.poschodie: 055/6152209
lôžko 1.poschodie: 055/6152208

Centrum pre cudzokrajné choroby a cest. medicínu : 055/615 2204 (occh@unlp.sk)

Image

ZOZNAM LEKÁROV:

Image

LIEČEBNO-PREVENTÍVNA ČINNOSŤ:

Centrum pre liečbu chronických vírusových hepatitíd
Centrum pre liečbu chronických vírusových hepatitíd pôsobí na  Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice a LF UPJŠ. Tá sa už niekoľko desaťročí zameriava okrem iných aktuálnych problémov aj na diagnostiku a liečbu vírusových hepatitíd, včítane diferenciálnej diagnostiky pečeňových ochorení a antiinfekčnej liečby chronických vírusových hepatitíd.

Pracovisko bolo prvým na Slovensku kde sa začali vykonávať laparobioptické vyšetrenie pacientom infikovaných vírusmi hepatitíd. Skúsenosti s diagnostikou a starostlivosťou o pacientov s vírusovými hepatitídami umožnili, že toto pracovisko sa stalo aj prvým klinickým pracoviskom na východnom Slovensku kde sa začala liečba chronických vírusových hepatitíd interferónom. Na túto tradíciu nadväzujú súčasné liečebné postupy podľa najnovších vedeckých poznatkov. 

Dnes je na pracovisku okrem komplexnej diferenciálnej diagnostiky vírusových hepatitíd (vrátane bioptických zákrokov za účelom histologického vyšetrenia aktivity a pokročilosti ochorení, ako aj realizácie tranzientnej elastografie pečene, ako neinvazívnej metódy) poskytovaná komplexná dispenzárna a liečebná starostlivosť.

V Centre pre liečbu chronických vírusových hepatitíd je ročne liečených skoro stovka novo diagnostikovaných pacientov, alebo pacientov vyžadujúcich dlhodobú, či opakovanú liečbu. Na jeho činnosti sa podieľajú traja špecialisti užšie zameraní na túto oblasť infektológie. To umožňuje, že každý, kto sa na toto pracovisko obráti, je bezprostredne zaradený do diagnostického a liečebného procesu.

Vedúci lekár centra:
 Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.  
 055 / 615 2206

Lekári centra:
primár MUDr. Ladislav Virág, zdravotnícky manažér
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.

Image

Centrum pre dispenzarizáciu a liečbu HIV pozitívnych osôb
Prvý HIV pozitívny pacient v štádiu AIDS sa na Klinike infektológie a cestovnej medicíny  Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ liečil v roku 1994. O dva roky neskôr vzniklo na tomto pracovisku Centrum starostlivosti o HIV pozitívne osoby, dnes nazývané Centrum pre dispenzarizáciu a liečbu HIV pozitívnych osôb. V súčasnosti poskytuje  starostlivosť desiatkam pacientom, z nich viacerí užívajú HAART – vysokoaktívnu antiretrovírusovú liečbu.  

Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny boli v spolupráci s II. gynekologicko-pôrodníckou klinikou a Neonatologickým oddelením Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice vykonané už 4 pôrody u HIV pozitívnych pacientiek, pričom ani jedno dieťa nejaví známky HIV infekcie. 

Centrum pre dispenzarizáciu a liečbu HIV pozitívnych osôb sa stará i o edukáciu verejnosti – zúčastnilo sa 2 grantových úloh VEGA, spolupracuje s nadáciou FILIA, RÚVZ, HaB a Spolkom medikov pri Lekárskej fakulte UPJŠ na príprave edukačných materiálov, peer programov a edukácii mladej generácie a rizikových pacientov.

Vedúci lekár centra:
Prof.  MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. 
  055 / 615 2202

Lekári centra:
MUDr. Štefan Porubčin, PhD.
MUDr. Lenka Balogová, PhD.

Image 

Centrum pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu
Centrum pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice je súčasťou Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice a LF UPJŠ a poskytuje okrem iného poradenské služby pre cestovateľov, očkovanie proti nebezpečným ochoreniam, predpis antimalarickej prevencie, konziliárne vyšetrenia pri zdravotných problémoch po návrate z cudziny, lekárske prehliadky občanov  plánujúcich dlhodobý pobyt v cudzine a vstupné lekárske prehliadky u cudzincov plánujúcich dlhodobý pobyt na území Slovenska.  

Pracovníci centra pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu sa venujú viacerým aspektom cestovnej medicíny vzhľadom na skutočnosť, že rast cestovného ruchu so sebou prináša okrem mnohých pozitívnych momentov aj zvýšený výskyt viacerých ochorení, ktoré sú v priamej súvislosti s vykonanou cestou.

Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok  7.30 - 15.30
( po predchádzajúcom telefonickom objednaní: 055/ 615 2204 )

Lekári:     
MUDr. Elena Adamkovičová, PhD.
MUDr. Milota Kopčová
MUDr. Ivana Hockicková, PhD.

Image

VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE:

VEGA 1/0941/16 Epidemiológie endoparazitárnych infekcii u imunokompromitovaných pacientov s chronickým ochorením infekčnej a neinfekčnej etiológie.
• obdobie riešenia 1/2016-12/2018.
• Vedúcim projektu je prof. MUDr. Pavol Jarčuška PhD.

VEGA 1/0501/13 – Výskum metód cieleného regulovania cirkulácie pôvodcov endoparazitóz v enviromente a efektívnych postupov ich komplexnej – plošnej terapie a profilaxie v detskej populácii žijúcej v rómskych osadách.
• obdobie riešenia 2013-2015.
• Vedúcim projektu je prof. MUDr. Pavol Jarčuška PhD.

PROBIOTECH – Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (26220220152)
• Vedúcim projektu je prof. MUDr. Pavol Jarčuška PhD.

Pedagogické aktivity:
http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/infektologia/ 


Publikačná činnosť:
https://aleph.upjs.sk/F/BT5KRPKJAXQK6XVU41U59NGCDFLLIJTVI17CE7885B9CPKF959-33824?func=find-c-0&local_base=epc01
https://aleph.upjs.sk/F/BT5KRPKJAXQK6XVU41U59NGCDFLLIJTVI17CE7885B9CPKF959-33787?func=file&file_name=base-list

Pracovisko okrem pregraduálnej výchovy študentov zabezpečuje aj postgraduálne štúdium doktorandov, je doškoľovacím pracoviskom v rámci predatestačnej prípravy v infektológii a niektorých ďalších medicínskych odboroch. Vedecko-výskumná činnosť sa zameriava na problematiku vírusových hepatitíd, chlamýdiových infekcií a antibiotickej liečby.

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV: 

Návštevy pacientov:

• Z hygienicko- epidemiologických dôvodov  je Klinika infektológie a cestovnej medicíny uzavretým pracoviskom, a preto návštevy na izbách pacientov nie sú povolené. Počas návštevných hodín (platných v UNLP)  sa na návštevu chorých využívajú prispôsobené balkóny kliniky (vchod pre návštevy je označený na priečelí budovy kliniky).Návštevy na izbe pacienta sú povolené len vo výnimočných prípadoch, s písomným súhlasom vedenia kliniky.
• Odovzdať osobné vecí pre pacientov je možné v čase návštevných hodín  pri hlavnom vchode na kliniku. Po zazvonení na príslušné poschodie preberie veci pre pacienta službukonajúci personál.
• O vhodnosti donesených potravín pre pacientov sa poraďte s ošetrujúcim personálom. Strava musí byť v súlade s dietnými obmedzeniami u pacienta a vzhľadom na nemožnosť jej uskladnenia v chladničke je vhodné ju doniesť iba v primeranom množstve.
Podávanie informácií
Informácie rodinným príslušníkom podáva ošetrujúci lekár pacienta len po predchádzajúcom súhlase pacienta v pracovných dňoch od 14,00 do 15.00 hod. Bez súhlasu pacienta  sa informácie o zdravotnom stave podávať nesmú. Informácie po telefóne nie je možné podať s ohľadom na povinnosť dodržiavať lekárske tajomstvo, pre nemožnosť dôslednej identifikácie volajúceho. Výnimkou je v odôvodnených prípadoch hovor ošetrujúceho lekára na telefónne číslo, ktoré chorý uviedol pri prijatí (napríklad náhla zmena zdravotného stavu a podobne).
Podávanie informácií o pacientovi počas ústavnej pohotovostnej služby (v čase od
15,30 do 7,30 hod. a počas víkendov) je závislé od vyťaženosti službukonajúceho
 lekára a môže byť preto výrazne obmedzené.

Informácie  pre ambulantných pacientov:
Odbery biologického materiálu naplánované lekárom KICM sa z prevádzkových dôvodov vykonávajú v pracovných dňoch na ambulancií kliniky v čase od 7,00 do 8,00 hod.

Akútne vyšetrenie - ošetrenie pacientov s akútným infekčným ochorením je realizované nepretržite na akútnej ambulancií KICM.

Kontrolné vyšetrenia – sú realizované v pracovných dňoch v čase od 7,30 do 12,00 hod.na kontrolnej ambulancií KICM.

Plánované vyšetrenie - telefonické objednávanie na plánované vyšetrenie na ambulanciách kliniky (s odporúčaním všeobecného lekára ) prosíme realizovať v čase od 13,00 do 15,00 hod – tel.kontakt : 615 2206

Informácie  pre hospitalizovaných pacientov:

Pri prijatí na hospitalizáciu odporúčame pacientom priniesť: občianský preukaz, platný preukaz poistenca, základné hygienické potreby, uterák, prezúvky a lieky, ktoré užívate pri chronických ochoreniach.
Z hygienických dôvodov nie je povolené používať vlastný odev ( pyžamo, župan) a pomôcky na stravovanie (napr. príbor) - zabezpečí Vám ich ošetrujúci personál kliniky.
Nepoužívajte mobilné telefóny v blízkosti zdravotnej techniky a prístrojov, ani  počas lekárskej vizity. Mobilný telefón je možné používať len spôsobom, ktorý neobťažujete ostatných pacientov. 
Používanie ostatných osobných vcí ( napr. rádioprijímačov a pod. ) je možné len s povolením vedenia kliniky.
Nemocnica nezodpovedá za poškodenie alebo stratu predmetov osobnej potreby, preto odporúčame si do nemocnice  nebrať väčší obnos peňazí, šperky a iné cenné predmety.
V priestoroch kliniky je prísny zákaz fajčiť.

Image

Image

ORDINAČNÉ HODINY

Centrum pre liečbu chronických vírusových hepatitíd
Image

Ambulancie kliniky
Image
Image

Poradňa HIV / AIDS, STD
Image 

Image

Pracovisko: Rastislavova 43, Pavilón XVII.
Kliknite na zväčšenie.
Telefón Fax: 055 / 615 2229
Prednosta: 055 / 615 2200
Primár: 055 / 615 2201
Sekretariát: 055 / 615 2202
Vedúca sestra: 055 / 615 2203
Ambulancia: 055 / 615 2206 
Pridal: Administrator    
Naposledy zmenené ( 08 september 2020 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001