COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je utorok 20. októbra 2020. Sviatok má Vendelín zajtra má sviatok Uršula .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow Pracoviská arrow Kliniky arrow I. INTERNÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1
I. INTERNÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

13 september 2006    

História I. internej kliniky siaha do obdobia začiatku 20. storočia, kedy v roku 1924, v areáli na terajšej Rastislavovej ulici, bola zriadená Štátna nemocnica v Košiciach. Priamymi nasledovníkmi historického pracoviska sú I. a IV. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Rok 1983 bol obdobím sťahovania I. a  II. internej kliniky z areálu na Rastislavovej 43 do nového medicínskeho a výučbového komplexu na Triede SNP 1. V januári 2003 bola pôvodná I. a II. interná klinika zlúčená do jedného celku a novovzniknuté pracovisko dostalo názov I. interná klinika. V roku 2012 došlo k tretej významnej organizačnej zmene, a to k zlúčeniu I. internej kliniky s III. internou klinikou, ktorá až do roku 2010 sídlila v areáli na Rastislavovej ulici. V súčasnosti je súčasťou pracoviska aj Centrum preventívnej a športovej medicíny. Jeho vzniku predchádzala reštrukturalizácia Kliniky telovýchovného lekárstva a jej premena na Kliniku preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva, ktorá bola v r. 2009 zlúčená s teraz už nejestvujúcou III. internou klinikou.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA:   
I. interná klinika patrí medzi najväčšie pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Má celkovú kapacitu 87 akútnych postelí a päť samostatných ošetrovacích jednotiek. Lôžková časť je rozdelená na tri akútne pododdelenia: A + B + C, Jednotku intenzívnej metabolickej starostlivosti (JIMS) a Koronárnu a arytmologickú jednotku (KAJ). Pracovisko  pacientom ponúka možnosť hospitalizácie aj na piatich nadštandardných izbách (tri jednoposteľové a dve dvojposteľové). Ošetrovateľskú starostlivosť na jednotlivých jednotkách kliniky zabezpečuje vysoko erudovaný tím zdravotných sestier metódou ošetrovateľského procesu.

VEDENIE PRACOVISKA:

Image
Poverený prednosta: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc. FRCP.

Image
Zástupca prednostu: MUDr. Mikuláš Szakács

Image
 Vedúca sestra:  PhDr. Eva Madurová

KONTAKTY

sekretariát  055/ 640 3515 (Iveta Navarová)
prednosta 055/ 640 3954
primár 055 / 640 2721
vedúca sestra 055/ 640 4523, 055/ 640 3518
zástupca primára 055/ 640 3436

fax sekretariát   055 640 3551
dokumentátorka               055 640 2722 (Mgr. Galina Lengyelová, Eva Kéderová)
fax dokumentátorka 055 640 2120

 interna1.snp@unlp.sk

Image

Aktuálny zoznam lekárov:  (kontakt: 055 640 ....)

MUDr. Karim Benhatchi, PhD.            3420
MUDr. Oľga Bobelová                          4415
MUDr. Juraj Bodnár, CSc.                   4619
MUDr. Johana Borošová                     3519
MUDr. Kamila, Brúsiková, PhD.         2475
doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.     3421
MUDr. Ján Fedačko, PhD.                   3869
MUDr. Marek Felšöci, PhD.                 3436
MUDr. Emil Fraenkel, PhD.                 3521
MUDr. Laura Gombošová, PhD.        3514
MUDr. Jana Habiňáková                     3525
MUDr. Jarmila Harvanová                   4415
MUDr. Peter Horváth                            3869
MUDr. Martin Janičko, PhD.                3527
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.      3527
MUDr. Miloslav Klíma                           3865
MUDr. Branislav Kučinský                  3420
MUDr. Gabriela Kvokačková               3519
MUDr. Viera Lacková                            3421
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP     3954
doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH  4411
MUDr. Ivan Majerčák                             3150
MUDr. Lucia Merkovská, PhD.             2475
MUDr. Mária Oetterová                          3415
MUDr. Miroslav Paľko                            3436
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.            2521 
MUDr. Jarmila Platová                          4226
MUDr. Ján Pobeha                                4619
MUDr. Diana Poláková                         4522
MUDr. Lýdia Pundová                           3422
MUDr. Mariana Sedláková                   3415
MUDr. Štefan Sotak, PhD.                    3420
PhDr. Agnesa Stojničová                     3860
MUDr. Andrea Strýčková                       2475
MUDr. Mikuláš Szakács                        2721
MUDr. Matej Šajty, PhD. MPH. MBA    4522
MUDr. Ľubomír Tomáš, PhD.             3436
MUDr. Soňa Tomková, PhD.               3419
MUDr. Štefan Tóth                                4522
MUDr. Simona Ujházi                          3519
doc. MUDr. Ivana Valočíková, PhD.   3419
doc. MUDr. Viola Vargová, PhD.        4411
MUDr. Eduard Veseliny, PhD.            3527
MUDr. Hedviga Wagnerová, PhD.    3455 
MUDr. Mária Zakuciová                      3520
MUDr. Júlia Zapotocká                       3519 
MUDr. Michaele Záriková                   4522

Zameranie
I. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a UPJŠ LF poskytuje komplexnú liečebnú a preventívnu starostlivosť v rámci celej internej medicíny s užšou profilizáciou v  odboroch endokrinológia, diabetológia a metabolizmus, gastroenterológia a hepatológia, kardiológia a reumatológia.

Image

Endokrinológia: Klinika  poskytuje kompletnú diagnostiku a liečbu endokrinných ochorení a je centrom pre liečbu rastovým hormónom v dospelosti, centrom pre diagnostiku a terapiu ochorení nadobličiek. V problematike ochorení nadobličiek spolupracuje s NIH Bethesda (USA). Pracovisko zabezpečuje kompletnú hormonálnu diagnostiku sekundárnej hypertenzie. V ambulantnej endokrinologickej praxi sa intenzívne zaoberá endokrinnými príčinami porúch menštruačného cyklu a infertility.

Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy: Klinika zabezpečuje diagnostiku a liečbu pacientov s diabetom 1. a 2. typu a diagnostiku a liečbu chronických diabetických komplikácií. Od roku 1999 je pracovisko centrom pre liečbu inzulínovými pumpami - zabezpečuje pravidelné meranie parametrov kompenzácie diabetu, kontakt pacienta s lekárom počas 24 hodín a lôžkové zázemie pre prípad urgentnej hospitalizácie. Pracovisko disponuje možnosťou kontinuálneho sledovania glykémií glukózovým senzorom. Dôležitou činnosťou centra je liečba gestačného diabetu a liečba tehotných s diabetom 1. typu v spolupráci s I.Gynekologicko-pôrodníckou klinikou. V roku 2014 bolo rozšírené zameranie na diagnostiku a liečbu diabetickej nohy. Pracovisko sa venuje diferenciálnej diagnostike hypoglykémií, endokrinným nádorom pankreasu a gastrointestinálneho traktu a následnej liečbe v spolupráci s I. chirurgickou klinikou. Od roku 2013 je súčasťou kliniky Centrum pre domácu parenterálnu a enterálnu výživu. Enterálna výživa je zabezpečovaná Oddelením liečebnej výživy, s ktorým naše pracovisko úzko spolupracuje.

Gastroenterológia a hepatológia:  Klinika zabezpečuje kompletnú diagnostiku a liečbu ochorení tráviaceho traktu a pečene a zároveň je centrom pre diagnostiku a liečbu zápalových ochorení čreva vrátane biologickej liečby a centrom pre diagnostiku a liečbu ochorení pečene vrátane chronických hepatitíd. Endoskopické pracovisko okrem diagnostických výkonov realizuje aj rozsiahly intervenčný program.
V roku 2015 pracovisko zaviedlo do praxe najnovšiu perorálnu cholangiopankreatoskopickú techniku, nazývanú aj SpyGlass systém, ktorú je možné použiť v rámci ERCP výkonu jedným lekárom. ERCP metodiku, teda endoskopickú retrográdnu cholangiopankreatografiu (endoskopické vyšetrenie žlčových a pankreatických ciest pomocou videoendoskopu a rtg prístroja) realizuje I. interná klinika UNLP ako jediná na východnom Slovensku.

 Kardiológia: Pracovisko realizuje komplexnú neinvazívnu diagnostiku v kardiológii (echokardiografia vrátane transezofágovej, záťažová elektrokardiografia, transezofágová stimulácia, špeciálne počítačové EKG metodiky, ambulantné monitorovanie EKG a krvného tlaku, test na naklonenej rovine). Klinika je implantačným centrom jedno a dvojdutinových kardiostimulátorov a systémov pre kardiálnu resynchronizačnú liečbu. Starostlivosť o akútne stavy je zabezpečená na modernej Koronárnej a arytmologickej jednotke.
V ambulantnej časti klinika zabezpečuje komplexnú diagnostiku a manažment kardiologických pacientov. V užšej špecializácii sa zameriava na arytmológiu, disponuje ambulantnou jednotkou chronického srdcového zlyhávania a významnou tradičnou súčasťou kliniky je pracovisko preventívnej kardiológie.
Klinika dlhodobo spolupracuje s Inštitútom nukleárnej a molekulárnej medicíny v oblasti nukleárnej kardiológie, podieľaním sa na vykonávaní záťažovej scintigrafie myokardu.

Reumatológia: Klinika sa špecializuje hlavne na akútne stavy pri systémových ochoreniach spojiva a je centrom pre biologickú liečbu rezistentných zápalových reumatických chorôb a centrom pre liečbu digitálnych ulcerácií pri systémovej skleróze.

Centrum preventívnej a športovej medicíny: Centrum patrí medzi prvé pracoviská svojho druhu v Slovenskej republike. Podobné pracoviská majú najmä v západnej Európe a USA už dlhú tradíciu a zrejme aj vďaka tomu došlo v týchto krajinách ku poklesu chorobnosti a úmrtnosti na mnohé, predovšetkým tzv. civilizačné ochorenia. Patria sem najmä ischemická choroba srdca s infarktom myokardu, vysoký krvný tlak, cievne mozgové príhody, cukrovka, ale aj onkologické ochorenia.
Ambulancia športovej medicíny je akreditovaným pracoviskom pre komplexné prehliadky športovcov vrátane spiroergometrického vyšetrenia. Komplexnosť je zabezpečená prítomnosťou ortopéda a traumatológa.
Súčasťou je ambulancia psychológa so zabezpečením vyšetrení a intervencií v odboroch klinickej a dopravnej psychológie.

Image

LIEČEBNO-PREVENTÍVNA ČINNOSŤ

Lôžková časť je rozdelená na tri pododdelenia A + B na 3. poschodí a C na 5. poschodí.
Na 3. poschodí je lokalizovaná Jednotka intenzívnej metabolickej starostlivosti (JIMS)
a na 5. poschodí Koronárna a arytmologická jednotka (KAJ).

Lôžková ošetrovacia jednotka „A“ ( 24 postelí )
vedúci lekár: MUDr. Miroslav Paľko
manažérka dennej zmeny:  Ildikó Lörincová
kontakt - sestry: 055/ 640 3512

Jednotka intenzívnej metabolickej starostlivosti ( 8 postelí )
aktuálne uzatvorená pre nedostatok odborného personálu

Lôžková ošetrovacia jednotka „B“ ( 25 postelí )
vedúci lekár: MUDr. Laura Gombošová, PhD.
manažérka dennej zmeny: Mgr. Mária Marcinová
kontakt - sestry 055/ 640 3211

Lôžková ošetrovacia jednotka „C“ ( 23 postelí )
vedúci lekár: MUDr. Oľga Bobelová
manažérka dennej zmeny: Mgr. Marta Horváthová
kontakt - sestry: 055/ 640 4312

Koronárna a arytmologická jednotka ( 7 postelí )
vedúci lekár: MUDr. Jarmila Harvanová
manažérka dennej zmeny: Zuzana Mikulová
kontakt - sestry 055/ 640 4524

Konziliárna interná ambulancia
lekár: MUDr. Emil Fraenkel, PhD.
sestra:    Anna Uhrínová
kontakt  055/ 640 3523


Ambulantná starostlivosť  pacientom je poskytovaná v odborných ambulanciách I. internej kliniky:

Poliklinika 2. poschodie, ambulancie:

Diabetologická
Lekár:  MUDr. Oľga Bobelová 
doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.
MUDr. Emil Fraenkel, PhD.
MUDr. Miroslav Paľko
sestra: PhDr. Edita Valášková 
kontakt: 055/ 640 2307

Endokrinologická
Lekár:  MUDr. Marek Felšöci, PhD. 
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc, FRCP
MUDr. Hedviga Wágnerová, PhD.
sestra:  Jana Vitanovová
kontakt: 055/ 640 3503

Kardiologická
Lekár:  MUDr. Lýdia Pundová, CSc.
MUDr. Mariana Sedláková
sestra:  Bc. Alena Dioszegiová                
kontakt: 055/ 640 3438

Vnútorného lekárstva
Lekár:  MUDr. Andrea Strýčková 
MUDr. Ľubomír Tomáš, PhD.
doc. MUDr. Viola Vargová, PhD.                                                    
sestra:  Mgr. Eva Szaboóvá            
kontakt: 055/ 640 3502

Poliklinika 3. poschodie, ambulancie:

Arytmologická
Lekár:  MUDr. Juraj Bodnár, CSc.
MUDr. Ivan Majerčák
sestra:  Mária Zlacká                         
kontakt: 055/ 640 3862

Kardiologická
Lekár: MUDr. Jarmila Harvanová
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
MUDr. Mikuláš Szakács
sestra:  Eva Krajňáková                 
kontakt: 055/ 640 3862

Športovej medicíny
Lekár: MUDr. Jarmila Platová
sestra:  Mgr. Beáta Židovová         
kontakt: 055/ 640 3865

Športovej ortopédie
Lekár: MUDr. Peter Horváth
sestra:  Mgr. Beáta Židovová         
kontakt: 055/ 640 3865

Športovej traumatológie
Lekár: MUDr. Miloslav Klíma 
sestra:  Mgr. Beáta Židovová             
kontakt: 055/ 640 3865

Klinickej a dopravnej psychológie  
Psychológ: PhDr. Agnesa Stojničová
asistent:  Marcela Urdová                      
kontakt: 055/ 640 3860

Lôžkový monoblok 3. poschodie, ambulancie:

Gastroenterologická
Lekár:  MUDr. Laura Gombošová, PhD.
MUDr. Božena Nováková, PhD.
MUDr. Eduard Veseliny, PhD.       
MUDr. Mária Zakuciová
sestra: Mgr. Nataša Seligová              
kontakt: 055/ 640 3500

Endoskopické pracovisko 
sestra: Bc. Ľubomíra Simáková 
kontakt: 055/ 640 3510

Lôžkový monoblok 4. poschodie, ambulancie:

Reumatologická 1.
Lekár:  doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH 
sestra:  Bc. Romana Ondičová                
kontakt: 055/ 640 3868

Reumatologická 2.
Lekár:  MUDr. Soňa Tomková, PhD.
MUDr. Mária Oetterová                 
sestra:  Dana Kučerová              
kontakt: 055/ 640 3423

Reumatologická 3.
Lekár:  MUDr. Karim Benhatchi, PhD.      
sestra:  Albína Benkeová              
kontakt: 055/ 640 3413

Hepatologická
Lekár:    doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.  
sestra:  Mária Bodnárová                        
kontakt: 055/ 640 3424

Lôžkový monoblok 5. poschodie

Funkčná diagnostika
sestra:  Mária Hrabčáková                        
kontakt: 055/ 640 4416

Image 

VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE   

Na I. internej klinike sa realizuje pregraduálna výučba študentov medicíny, doktorandské štúdium v odbore vnútorné choroby a špecializačná príprava lekárov v spolupráci s UPJŠ Lekárskou fakultou. Pracovisko garantuje špecializačnú prípravu lekárov v odbore endokrinológia. Klinika zabezpečuje vzdelávanie sestier v odbore ošetrovateľstvo a odbornú prax študentov košických stredných zdravotníckych škôl Kukučínova a Svätej Alžbety.

Vedecký výskum je zameraný na 4 základné oblasti:
- kardiológia: hlavnou náplňou je ateroskleróza a preventívna kardiológia, výskum je zameraný aj na oblasť fibrilácie predsiení a chronického srdcového zlyhávania
- endokrinológia – na klinike sa riešia výskumné úlohy zamerané predovšetkým na ochorenia nadobličiek a syndróm polycystických ovárií
- gastroenterológia – výskum sa orientuje na ochorenia pečene, predovšetkým cirhózu pečene, nealkoholovú steatózu a vírusové hepatitídy
- reumatológia – výskum sa zameriava na reumatoidnú artritídu a vzťah systémových ochorení spojiva k iným autoimunitným ochoreniam.

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV:  
 
Nadštandardné izby:

Klinika disponuje piatimi nadštandardnými izbami
 - 2 jednoposteľové na 3. poschodí (Lôžková ošetrovacia jednotka „B“)
 - 2 dvojposteľové a 1 jednoposteľová na 5. poschodí (Lôžková ošetrovacia jednotka „C“)

Bližšie informácie o nadštandardných izbách, vrátane ich obsadenosti, poskytnú manažérky dennej zmeny:

Mgr. Mária Marcinová: 055/640 3211 (Lôžková ošetrovacia jednotka „B“)
Mgr. Marta Horváthová: 055 640 4312 (Lôžková ošetrovacia jednotka „C“)

Návštevné hodiny:

pracovné dni - denne:    15:00 - 17:00 h.
dni pracovného pokoja:    14:00 - 17:00 h.

Vyznamenania a ocenenia:

Rok 2016:
Celoslovenské víťazstvo v odbore gastroenterológia získal MUDr. Eduard Veselíny, PhD. vďaka zavedeniu novej endoskopickej metódy vyšetrenia žlčových a pankreatických ciest v projekte TOP INOVÁCIE v zdravotníctve

Image 

 Image 

 

 


 

I.interná klinika
PopisTel. čísloPoznámky
Prednosta055 / 640 3954 
Zástupca prednostky055 / 640 2721 
Sekretariat UNLP055 / 640 3515Pavilón: 3. poschodie,  
Sekretariat LKUPJS055 / 640 3516 -"-  
Sekretariat FAX055 / 640 3551 -"-  
Dokumentatorka055 / 640 2722Pavilón: 5. poschodie,  
Sekretariat FAX055 / 640 2120 -"-  
Veduca sestra055 / 640 3518 
Veduca sestra055 / 640 4523 
Odd.A-lekar055 / 640 3549Pavilón: 3. poschodie,  
Odd.B-lekar055 / 640 3529 -"-  
Odd.C-lekar055 / 640 2121Pavilón: 5. poschodie,  
Odd.A-stanicna sestra055 / 640 3512Pavilón: 3. poschodie,  
Odd.B-stanicna sestra055 / 640 3211 -"-  
Odd.C-stanicna sestra055 / 640 4312Pavilón: 5. poschodie,  
Metabolická JIS - dočasne zatvorená055 / 640 3528Pavilón: 3. poschodie,  
Kororarna a arytmaologicka jednotka - sestry055 / 640 4524Pavilón: 5. poschodie,  
Kororarna a arytmaologicka jednotka - lekar055 / 640 4171 -"-  
Amb.-konziliarna , konziliarny lekár055 / 640 3523Pavilón: 5 poschodie,  
USG055 / 640 2294Pavilón: 3. poschodie,  
USG055 / 640 3410Pavilón: 4. poschodie,  
USG055 / 640 4416Pavilón: 5. poschodie,  
Kniznica055 / 640 3513Pavilón: 3. poschodie,  
Kniznica055 / 640 3442Pavilón: 4. poschodie,  
Kniznica055 / 640 4414Pavilón: 5. poschodie,  
Odd.A-veduci lekar055 / 640 3436Pavilón: 3. poschodie,  
Odd.B-veduci lekar055 / 640 3514 -"-  
Odd.C-veduci lekar055 / 640 4415 -"-  
Konziliarny lekar055 / 640 3521Pavilón: 5. poschodie,  
Izba lekarov055 / 640 3562Pavilón: 3. poschodie,  
Izba lekarov055 / 640 3519 -"-  
Izba lekarov055 / 640 3525 -"-  
Izba lekarov055 / 640 3520 -"-  
Izba lekarov055 / 640 3527Pavilón: 4. poschodie,  
Izba lekarov055 / 640 3421 -"-  
Izba lekarov055 / 640 3455 -"-  
Izba lekarov055 / 640 3415 -"-  
Izba lekarov055 / 640 3420 -"-  
Izba lekarov055 / 640 3422 -"-  
Izba lekarov055 / 640 3419 -"-  
Izba lekarov055 / 640 4522Pavilón: 5. poschodie,  
Izba lekarov055 / 640 4411 -"-  
Izba lekarov055 / 640 4775 -"-  
Izba lekarov055 / 640 2475 -"-  
Funkcna diagnostika055 / 640 2591Pavilón: 2. poschodie,  
Amb.-gastroskopicka055 / 640 3510Pavilón: monoblok, 3.p.,  
Amb.-kolonoskopicka055 / 640 3688 -"-  
Amb.-biologickej liecby055 / 640 3522 -"-  
Endoskopia FAX055 / 640 3429 -"-  
Amb.-gastroenterologicka055 / 640 3500 -"-  
Amb.-hepatologicka - sestra055 / 640 3424Pavilón: monoblok, 4.p.,  
Amb.-hepatologicka - lekár055 / 640 3418 -"-  
Amb.-reumatologická - sestry055 / 640 3423 -"-  
Amb.-reumatologická - sestry055 / 640 3505 -"-  
Amb.-reumatologická c.1.- lekári055 / 640 3437 -"-  
Amb.-reumatologická c.2.- lekari055 / 640 3413 -"-  
Amb.-reumatologická c.3.- lekari055 / 640 3868 -"-  
Amb.- diabetologicka055 / 640 2307Pavilón: poliklinika, 2.p.,  
Amb.- endokrinologicka055 / 640 3503 -"-  
Amb.- interna055 / 640 3502 -"-  
Amb.- kardiologicka055 / 640 3438 -"-  
Amb.-sportovej mediciny055 / 640 3865Pavilón: poliklinika, 3.p.,  
Amb.-arytmologicka055 / 640 4441 -"-  
Amb.-kardiologicka - sestry055 / 640 3862 -"-  
Amb.-kardiologicka055 / 640 4438 -"-  
Klinicky psycholog055 / 640 3860 -"-  
Izba lekárov055 / 640 3867 -"-  
Izba lekárov055 / 640 3869 -"-  
Izba lekárov055 / 640 4619 -"-  
Izba lekárov055 / 640 3150 -"-  


Pracovisko: SNP 1, Monoblok 3. - 4.p 

 

Pridal: Juraj Mihalyi    
Naposledy zmenené ( 10 január 2019 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001